Studii-Gazeti-Documenti

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
General

 

Ta s-ghivâsits cartea ntsâpats caduru ali carti-(Click the picture of the book to open it)!

 

ARMÃNA ESTE LIMBÃ di GHEORGHE HALITS 
 

 

Romanizarea lingvistica si culturala in Balcani – Supravietuiri si evolutie – de CICERONE POGHIRC
 

 

Scrisori de Boieri si negustori olteni si munteni – Note genealogice asupra mai multor familii – NICOLAE IORGA – Bucuresti – 1906
  

 

Comunitatea aromānilor din Dobrogea – studiu de geografie umanāTeza de doctorat de Micle Ionel Cālin – 2013 – Oradea. Tipuserea, copertina di Gica Halits
 

 

Comunitatea romāneascā din Coritsa (Macedonia) – 1912. 
 

 

AL DOILU CONGRESS AL PEN TSENTRU ARMÃNESCU – PROTA CONFERINTSA DI BELIGRAD TI ARMÃNJLI. (Poets, eseishti, nuvelishti, jurnalishti, reporteri, regjizori, activishti) – 12-14 DI XUMEDRU 2022 – tu limbili armāneasca, ingleza,  sārbeashti.
 

 

Originea si constiinta nationalā a armānilor – Studiu-document de Costantin Papanace
 

 

The Vlachs – Europe’s forcibly Latinized population by BASIL CHULEV – Skopje – 2016
 

 

O istorie religioasa a armānilor Editura Basilica a Patriarhiei Romane-2010
 

 

From the Balkan History of Diplomacy and Politics by  Vladislav B. Sotirovici. Vilnius- 2013. Easti una colectsie di studii tu limba ingleza ti Isturia a Diplomatsiiljei sh-Politica tu Balkan. Cartea fu tipusita Vilnius -2013.
 

 

BALCANICA LI – Unā colectsii di Studii ti evenimenti dit isturia Balcanui ndreapti di Institutu di Studii Balcanitsi di la Academia Sārgheascā di Shtiintsi sh-Arti – Beligrad 2020.
 

 

Apercu of the History of Balkan Romanity by Nicolae Serban Tanasoca
 

 

ISTORIA ARTEI DE  de Ernst Hans Gombrich
 

 

Centenarul Pacii de la Bucuresti (1913) – Consecinte asupra destinului armanilor – Simpozion,  Bucuresti 9-10 August, 2013. Prelegeri de Evantia Bozgan, Alexandru Gica, C. Papanace, Nicolas Trifon si Enache Tusa. Editor: Alexandru Gica
 

 

Biserici si mānāstiri armāneshti din Balcan – autor Cālin Andrei Macedon

 

Bibliografia analiticā specialā – Extras din volumul Aromānii in presa dobrogeanā – (1879 – 1944) de Maria Pariza
 

 

Documente – extrase din volumul Aromānii in presa dobrogeanā – (1879 – 1944) – de Maria Pariza

 

 

ARMĀNII DIN SERBIA – di POMPILJIU SFERA. Cartea-Studiu tu limba rumuna ti isturia sh-arazga armanjlor di simasii shi contributu a lor cultural, economic, istoric tu  tsi easti aza Serbia sh-tuti vasaliili dit Balcanu. dit kirolu tricut sh-pana dzua di aza.
 

 

ASCENDENTSA – di Nicolae Messailā – Ti Elefteria dultsi mamā. Catea easti tipusitā tu limba rumunā.

 

ANCIENT MACEDON – THE RISE OF MACEDON – by BASIL CHULEV. – 2014. The intention of this essay is to provide simple and easy to understand overview of periods from ancient Macedonian history and culture

 

Prezentarea aromānilor in presa dobrogeanā 1879-1944 – di MARIA PARIZA.
 

 

AROMANIANS and IMRO by NIKOLA MINOV
 

 

DOCUMENTE DIPLOMATICE – AFACERILE MACEDONIEI – CONFLICTUL GRECO-ROMĀN. Bucuresti – 1905. Sursa-Ministerul Afacerilor Externe – Romania.
 

 

DINASTIA MAKEDONJLORU di NICULAKI CARACOTA
 

 

THE WITCHES OF THESSALY by BRIAN CLARK
 

 

ALEXANDER, MIDAS AND THE ORACLE AT GORDIUM by ERNEST FREDERICKSMEYER – University of Chicago
 

 

BRYGES ANS PHRYGIANS – Parallelism between the Balkans and Asia Minor through archeological evidence – by ELEONORA PETROVA -MUSEUM OF SKOPJIE
 

 

PHRYGIANS – The migration from Macedonia to Anatolia by Manolis Manoledakis
 

 

REVIEW OF AEGEAN PREHISTORY OF NOTHERN GREECE – Thessaly, Macedonia, Thrace, Epirus by Stelios Andreou, Michael Fotiadis, Kostas Kotsakis
 

 

THE ALLEGED DIFFERCENCIES BETWEEN THE MACEDONIANS AND THE OTHER ANCIENT GREEKS by Militiade Elia Bolaries, Chicago-2009

 

Ἀρβανίτες – οἱ προμαχοῦντες τοῦ ἑλληνισμοῦ-

« Ἀρβανίτες καί Ἕλληνες εἶναι ο ἴδιος λαός πού μισεῖ κάθε ξένο »

1479μ. Χ Μάρκος Βαρβαρίγος Πρακτικόν Γερουσίας Βενετῶν

 

CALENDARUL ROMANULUI MACEDONEAN – Anlu 1943. Easti unā carti- calindar tu limba rumunā cu multi minduieri chischini ti bana omui ti cathi dzuu.
 

 

The Albanian Aromanians Awakening – Identity-Politics and Conflicts in Post-Communist Albania by Stephanie Schwadner-Sievers

 

PHRYGIAN & GREEK by Fred C Woudheuizen.
 

 

GEORGIS KASTRIOTIS called SKENDERBBEIS. ALBANIAN or GREEK. Easti unā shcurtā prezentari ti bana al Yiorygu Cāstārnjiotu cai nu fu ni grec ni arbines: fu fārshirot.
 

 

AROMĀNII IN REVISTA “FAMILIA ROMĀNĀ” -2010, publicatā in Baia Mare – Romānia. Revista prezintā documenti ti catandisea, isturia, cultura sh-bana armānjlor anyrāpsiti sh-di oaminj di culturā armānj: Kira Mantsu, Neagu Djuvara, Matilda Caragiu Mariotseanu sh-alts.
 

 

Armânii/Makedonarmânii-Recuperarea indentitâtii in mileniul 3 de Kira Iorgoveanu Mantsu. Articol publicat tu limba rumunâ tu Revista Familia Românâ
 

 

The war of numbers and its first victims: THE AROMANIANS IN MACEDONIAMacedonian Historical Review Vol 3-2012
 

                             

TOURING THE VLACH VILLAGES OF GREECE – by GEORGE MORAN.
 

 

IPERBOREI-PELASGI-TRACI: antenati del umanita
 

 

MACEDONIA and GREECE in Early Hellenistic Times
 

 

The Vlachs, History, Langauge, Tradition

 

BANA ARMĀNEASCĀ – 61/2020 – Redactor Dumitru Piceava

BANA ARMĀNEASCĀ – 32/33    35/36    37/38  Redactor Dumitru Piceava

  

BANA ARMĀNEASCĀ, NR. 28   39/40   50   Redactor Dumitru Piceava

 
 

BANA ARMĀNEASCĀ, NR. 43/44   41   49  Redactor Dumitru Piceava

  

 

  Mirachea Pindului Nr.10 – Nr.11 – Nr. 12

 
 
 

 

Memoriul prezentat Conferintei de Pace de la Paris de câtre Asociatia evecuatilor din Dobrogea de Sud. Un document de valoare istoricâ regâsit in cartea lui George Beza – “Armânii in Romania Secolului  XX”
 

 

O ISTORIE UITATÂ-STUDII AROMÂNE di Gheorghe Carageani
  

 

OAMENI SI ASPECTE DIN ISTORIA AROMĀNILOR di STERIE DIAMANDI
 

 

DANIIL MOSCOPOLEANU-UN DESCHIZĂTOR DE CONŞTIINŢĂ NAŢIONALĂ LA AROMÂNI 
  

 

PELASGIANS-THE FORGOTTEN PEOPLE
  

 

EVENIMENTELE DIN IULIE-AUGUST 1917 ÎN REGIUNEA MUNŢILOR PIND – ÎNCERCARE DE CREARE A UNEI STATALITĂŢI A AROMÂNILOR. DOCUMENTE INEDITE ŞI MĂRTURII. STUDIU ISTORIOGRAFIC ŞI ARHIVISTIC „o încercarea nereuşită a aromânilor, în 1917, de a crea un Principat al Pindului, cu capitala la Aminciu (Metsovo). Este, într’adevăr, vorba de o pagină interesantă din trecutul nostru asupra căruia s’a scris foarte puţin”.
  

 

 IN ZILELE REDESTEPTĀRII MACEDO·ROMĀNE di Gushu Papacostea Goga. Cartea esti tipusitā tu anlu 1927, tu limba rumunā sh-autoru prezintā memorii – acti di corespondentsā dit kirolu a sculiilor rumāneshti dit Balkanu.
 

 

From artifacts to peoples: Pelasgoi,  Indo-Europeans and the arrival o the Greeks by MICHAEL B. COSMOPOULOS…” Their original geographical distribution seems to have covered north Greece from Thessaly to Epiros, the Peloponnese, and the Cyclades. Until the arrival
of the Greeks they seem to have lived in peace…”
  

 

 

Revista Pindul tu limba armāneascā

Nr.1/Nov.1898                                                  Nr.2 /Dec.1898

 
 

 

RIVISTA DI LITIRATURĀ SHI STUDII ARMĀNI

NR. 1. 2, 3/1988/1999

 
 
 

 

GRAILU ARMĀNESCU – Nr.1 (44) 2010 –Revista publIcatā di Dina Cuvata.

 

GRAILU ARMĀNESCU – Nr.2 (44) 2010. Revista publIcatā di Dina Cuvata.
 

 

REVISTA AROMĀNEASCĀ – Tache Papahagi/Victor Papacostea

NR.-1 /1929                                                                 NR.-2/1929 

 

 

The Recent History of the Aromanians in Southeast Europe by ALEXANDRU GICA
“The aim of this article is to draw an identification “map” of the Aromanians in Southeast Europe. In so doing, we have tried to take an anthropological approach by assuming the analyzed person’s perspective, to understand his or her options and motivations as much as possible
 

 

FIMIRIDA NOIMA -/ NR-1./2013. Revista tu limba armaneascā tipusitā Bucuresti.

 

FIMIRIDA NOIMA -/ NR-3./2013. Revista tu limba armaneascā tipusitā Bucuresti

 

Makedonji, Armânji, MakedonArmânji -Di iu, di cându, di cari ? di Niculaki Caracota. “Tu kirolu ditu soni, multsâ di noi, sh nu mash tinirlji, nâ antribămu di iu yinimu, di cându himu, di cari mileti nâ trâdzemu. La aesti antribări furâ dati apandisi di multi ori cu ayunjisealâ, sh maxusu atumtsea cându yini zborlu di loclu iu n-apreasimu, Makedonia, shi tsi nâ leagâ di popullu alu Philip sh Alexandru.
 

 

ARMĀNAMEA-Revista Comunitātsii din Romania (editsia Decembrie-2006). Esti unā Revista tu limba armāneascā, mplinā di informatsii ti bana armāneascā

 

THE VLACHS OF GREECE and their misunderstood history by HELEN ABADZI – 2004. Un studiu ti armānjlji dit Gārtsii shi isturia lor “niakicāsitā…”

 

THE AROMANIANS-2000 of HISTORY un studiu tu limba inglikeascā di NIKOLAI KIURCHIEV (Varyāria) ti isturia sh-limba armānjlor

 

Aromanians in Greece or Vlach-Speaking Greeks? by Thede Kahl. Thede Kahl featsi un studiu ti armānjlji sh-limba a lor tu Gārtsie

 

REV. FĀRSHĀROTU – NR.30 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinisii.
 

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.31 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.32 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.33 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii
 

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.34 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.35 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.37 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii
 

 

IOANNIS KOLETTIS – THE VLACH FROM THE ELITE OF GREECE . Un studiu tu limba inglikeascā ti armānlu Ioannis Kolettis – protu armān tsi agiumsi prim – ministru tu Gārtsia (1844-1847).
 I

 

BOOKS THAT CHANGED THE WORLD by Andrew Taylor. Easti unā lista di prezentari a 50 di cārts cai influentsarā isturia a cozmui…
 

 

Statut si Regulament – Societatea de Cultura Macedo-Romana – 1915