Studii-Gazeti-Documenti

 

Armânii/Makedonarmânii-Recuperarea indentitâtii in mileniul 3 de Kira Iorgoveanu Mantsu. Articol publicat tu limba rumunâ tu Revista Familia Românâ
 

 

The war of numbers and its first victims: THE AROMANIANS IN MACEDONIAMacedonian Historical Review Vol 3-2012
 

                             

TOURING THE VLACH VILLAGES OF GREECE – by GEORGE MORAN.
 

 

IPERBOREI-PELASGI-TRACI: antenati del umanita
 

 

MACEDONIA and GREECE in Early Hellenistic Times
 

 

The Vlachs, History, Langauge, Tradition

 

                            Mirachea Pindului Nr.10 – Nr.11 – Nr. 12

 
 
 

 

Memoriul prezentat Conferintei de Pace de la Paris de câtre Asociatia evecuatilor din Dobrogea de Sud. Un document de valoare istoricâ regâsit in cartea lui George Beza – “Armânii in Romania Secolului  XX”
 

 

O ISTORIE UITATÂ-STUDII AROMÂNE di Gheorghe Carageani
  

 

DANIIL MOSCOPOLEANU-UN DESCHIZĂTOR DE CONŞTIINŢĂ NAŢIONALĂ LA AROMÂNI 
  

 

PELASGIANS-THE FORGOTTEN PEOPLE
  

 

EVENIMENTELE DIN IULIE-AUGUST 1917 ÎN REGIUNEA MUNŢILOR PIND – ÎNCERCARE DE CREARE A UNEI STATALITĂŢI A AROMÂNILOR. DOCUMENTE INEDITE ŞI MĂRTURII. STUDIU ISTORIOGRAFIC ŞI ARHIVISTIC „o încercarea nereuşită a aromânilor, în 1917, de a crea un Principat al Pindului, cu capitala la Aminciu (Metsovo). Este, într’adevăr, vorba de o pagină interesantă din trecutul nostru asupra căruia s’a scris foarte puţin”.
  

 

 IN ZILELE REDESTEPTĀRII MACEDO·ROMĀNE di Gushu Papacostea Goga. Cartea esti tipusitā tu anlu 1927, tu limba rumunā sh-autoru prezintā memorii – acti di corespondentsā dit kirolu a sculiilor rumāneshti dit Balkanu.
 

 

From artifacts to peoples: Pelasgoi,  Indo-Europeans and the arrival o the Greeks by MICHAEL B. COSMOPOULOS…” Their original geographical distribution seems to have covered north Greece from Thessaly to Epiros, the Peloponnese, and the Cyclades. Until the arrival
of the Greeks they seem to have lived in peace…”
  

 

 

Revista Pindul tu limba armāneascā

Nr.1/Nov.1898                                                  Nr.2 /Dec.1898

 
 

 

RIVISTA DI LITIRATURĀ SHI STUDII ARMĀNI

NR. 1. 2, 3/1988/1999

 
 
 

 

GRAILU ARMĀNESCU – Nr.1 (44) 2010 –Revista publIcatā di Dina Cuvata.

 

GRAILU ARMĀNESCU – Nr.2 (44) 2010. Revista publIcatā di Dina Cuvata.
 

 

REVISTA AROMĀNEASCĀ – Tache Papahagi/Victor Papacostea

NR.-1 /1929                                                                 NR.-2/1929 

 

 

The Recent History of the Aromanians in Southeast Europe by ALEXANDRU GICA
“The aim of this article is to draw an identification “map” of the Aromanians in Southeast Europe. In so doing, we have tried to take an anthropological approach by assuming the analyzed person’s perspective, to understand his or her options and motivations as much as possible
 

 

FIMIRIDA NOIMA -/ NR-1./2013. Revista tu limba armaneascā tipusitā Bucuresti.

 

FIMIRIDA NOIMA -/ NR-3./2013. Revista tu limba armaneascā tipusitā Bucuresti

 

Makedonji, Armânji, MakedonArmânji -Di iu, di cându, di cari ? di Niculaki Caracota. “Tu kirolu ditu soni, multsâ di noi, sh nu mash tinirlji, nâ antribămu di iu yinimu, di cându himu, di cari mileti nâ trâdzemu. La aesti antribări furâ dati apandisi di multi ori cu ayunjisealâ, sh maxusu atumtsea cându yini zborlu di loclu iu n-apreasimu, Makedonia, shi tsi nâ leagâ di popullu alu Philip sh Alexandru.
 

 

ARMĀNAMEA-Revista Comunitātsii din Romania (editsia Decembrie-2006). Esti unā Revista tu limba armāneascā, mplinā di informatsii ti bana armāneascā

 

THE VLACHS OF GREECE and their misunderstood history by HELEN ABADZI – 2004. Un studiu ti armānjlji dit Gārtsii shi isturia lor “niakicāsitā…”

 

THE AROMANIANS-2000 of HISTORY un studiu tu limba inglikeascā di NIKOLAI KIURCHIEV (Varyāria) ti isturia sh-limba armānjlor

 

Aromanians in Greece or Vlach-Speaking Greeks? by Thede Kahl. Thede Kahl featsi un studiu ti armānjlji sh-limba a lor tu Gārtsie

 

REV. FĀRSHĀROTU – NR.30 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinisii.
 

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.31 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.32 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.33 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii
 

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.34 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.35 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii

 

REV. FĀRSHĀROTU-NR.37 bāgatā pi cali di dhascalu SPIRU POCI di Gjirokaster-Arbinishii
 

 

IOANNIS KOLETTIS – THE VLACH FROM THE ELITE OF GREECE . Un studiu tu limba inglikeascā ti armānlu Ioannis Kolettis – protu armān tsi agiumsi prim – ministru tu Gārtsia (1844-1847).
 I