Pirmithi

 

 

Ta s-ghivisits, ntsipats caduru ali carti. 

 

ZOKI – POKI – Pirmithi ti ficiurits
 

 

Pirmithi di malmā di Niculaki Batzaria adusi tu limba Armaneascā di MIHALI PREFTI

 

Vangheli sh-Vanghilitsa – (Hansel and Gretel) un pirmith cu zuyrāpseri ti ficiurits ma njits sh-ma māri, tu limba armāneascā sh-anglicheascā. Arādāpserea sh-apridutserea DINI TRANDU-2022, dupu un pirmith di Grimm Brothers.
 

 

Ursu sh-Vulpoanjea atsea ceapcānā, pirmith cu zuyrāpseri ti ficiurits ma njits sh-ma māri, tu limba armāneascā sh-anglicheascā. Arādāpserea sh-apridutserea DINI TRANDU-2022, dupu un pirmith dit literatura romāneascā Ursul pācālit de vulpe.
 

 

Scufiaroshi ica Chiliposharoshi. Una carti cu zuyrāpseri ti cilimeanj di la 6 meshi la 6 anj sh-cama, tu limba armāneascā sh-limba inglezā.   Arādāpserea sh-apridutserea – Dini Trandu – 2022

 

Albã ca Neaua – un pirmith ti ficiurits apridus shi adaptat tu limba armãneascã di Custandin Dini Trandu dupu pirmithu Snow White di Grimm Brothers
 

 

Luplu sh-capra cu shapti iedz – apridutseari tu limba armāneascā sh-inglizeascā di Dini Trandu.  Cartea ari multi caduri tsi lu spun pārmithu. Easti unā cali s-lj-nvitsām ficiuritslji di la 2 anj sh-cama s-nveatsā limba armaneascā. Tu soni videts alfavitaru armānescu shi lexicon ali carti apridus sh-pi inglizeashti.

 

STEALI TI MĀRDZEALI di Vanghea Mihanj-Steryu-Roman ti Ficiurits. Cartea easti ca unā gārdinā māyipsitā iu cathi liluci tsi u anjiurdzescu ficiuritslji acatsā s-cāntā pārmithi sh-cānda ālj vedz ficiuritslji cum, cai di cai,  arsar di harau di la unā lilici la alantā ta s-ascultā tsi dzātsi cānticu… 
 

 

PIRMITHI TI ARMÄNAMEA DI IUTSIDO. Carte prezintā mushati pirmithi dit literatura universalā ti ficiurits apridusi tu limba armāneascā di Alexandru Gica, Miha Sima, Ianula Gheorghe sum consultantsa lingvisticā ali Mariana Bara. Zuyrāpserili sh-Grafica sānt fapti di Monica Gica. Cartea ari pirmithi di Andersen, Grimm, Perrault

 

CURNICEA di KIRA MANTSU. “Tora, dupu ahântsâ anji, voiu s-nj-aducu aminti atseali pirmithi tsi-nj li dzâtsea paplu, sumu aumbra cupaciului…
Aclo, eara mashi loclu-a nostru, lumea a noastâ, mashi a noastâ… “ ….ashe u acatsā cartea di pirmithi, Kira Iorgoveanu Mantsu-lutseafira a literaturāljei armāneascā. Dghivāsits-u sh-va vā kirets ntroarā tu atsea lumi di pirmithi tsi tuts-di anda njits- u nyisāmu.

 

Pārmithi Armāneshti di Constantin Cosmescu
Parmithi Armaneshti - Cosmescu

 

BASME AROMĀNE di PERICLE PAPAHAGI . Cartea fu tipusitā tu anlu 1905, Bucureshti. Nkiserea easti pi limba rumuneascā. Pirmithili pi limba armāneascā acatsā di la frāndza XXVIII (28). Autoru ari adunatā unā colectsie di cama mushatili pirmithi armāneshti. Esti interesant s-videts litirili/yramili (abetseda/alfavitaru) tsi lu ufilisi autoru tu anu 1905.
]

 

RĀDZĀTINIJILI di Custandini Trandu. Un ficior fudzi tu Makidunii s-veadā horili di pit munts.S-adunā n-cali cu unā moashi tsi vigljea hoara di 2.000 di anj cātse cā nicukirlji ali hoari ira fudzits tu munti ta si-sh aflā Rādzātinjli. Tsi pātsā ficioru sh-cum li aflā el rādzātinjili…lipseashti s-ghivāsits cartea.

 

Oclji di pulji di Custandini Trandu. Un ficior di 12 di anj nidzea cathi veara la papu-su tu munti. Tu-unā dzuā lu pitārcu papu-su n-hoarā ta si-lj da muma-sa tsiva lucri tsi lipsea la stani. Tsi ālji deadi mumā-sa sh-tsi pātsā ficioru cu niscānti aumbri tsi ālji tāljarā calea nāpoi cātā stani…

 

PĀRMITHI DI NJADZĀDZUĀ adunati sh-apridusi tu limba armaneasca di H. CANDROVEANU SHI COLA FUDULEA. Cartea easti tipusitā shi editatā la Editura Cartea Aromanā cu andruparea al Tiberius Cunia cari featsi sh-un zbor ti nkiseari ti alfabetu armānescu sh-nomuri ti scriari ali limbi armāneascā.