Country-Rock.mp3

Protu CD dit isturii cu muzicā Rock-Pop pi limba armāneascā-USA 1998 (download)

1- 12-Dit-Makidunie-tu-Amerikie-1.mp3 (218 downloads)

2- 02-Matsa-sh-pita.mp3 cu Dini Trandu (824 downloads)

3- Haidi-hai.mp3 cu Dini & Anca Trandu (863 downloads)

4- Rock-la-feata.mp3 cu Dini Trandu (773 downloads)

5- 01-Muabeti.mp3 (764 downloads) cu Anca Trandu

6- Nu-am rākie, nu-am sāhie.mp3 cu Dini Trandu (799 downloads)

7- Un-gioni-dit-xeani.mp3 (775 downloads)

8- 8-Tu-gādinā.mp3 (721 downloads)

9- Nveasta-nau-cu-harau.mp3 (766 downloads)

10- Catse-la-dado.mp3 (739 downloads)

11- Primveara-li-dadi.mp3 (778 downloads)

12- Vini-oara.mp3 cu Anca Trandu (749 downloads)

13- Voi-feata-nu-voi-pita.mp3 (709 downloads)

14- Nj-ntreb-steaua.mp3 (716 downloads)

15- Nj-am-un-doru.mp3 (682 downloads)

16- Haidits-tu-Armiro.mp3 (683 downloads)

17- Nj-easti-dor.mp3 (708 downloads) cu Anca Trandu

18- Iu-ni-alasat.mp3 (738 downloads)

19- Iu-eshti-la-vrutā.mp3 (790 downloads)

20- 20-Vrearea-easti-un-foc.mp3 (734 downloads)

 

DEFTIRLU (2) CD di muzica pop-rock pi limba armaneasca

SCULATS DI SOMU

2.1- 5-Papu-a-meu-di-Ianina.mp3 (293 downloads)

2.2- Tsi-ghini-ghini-va-s-ira..mp3 (77 downloads)

2.3- Bana-meau_0.mp3 (293 downloads)

2.4- Aide cum trec anjlji (272 downloads)

2.5- Cai si-nj dzaca (238 downloads)

2.6- Picuraru sh-vruta (231 downloads)

2.7- Va s-videmu (251 downloads)

2.8- Hei Armane (247 downloads)

2.9- Sculats di somn (271 downloads)

2.10- Nj-am una mindueari (251 downloads)

2.11- Ma ti voi (246 downloads)

2.12- Keatra (235 downloads)

2.13- Una nveasta anapuda (249 downloads)

2.14- Cashu pita sh-Rock-n-Roll (265 downloads)

2.15- Ti caftai (260 downloads)

2.16- Easti un cantic (235 downloads)

2.17- Cum s-ira, s-ira! (226 downloads)

2.18- Dramatica Muscopoli (177 downloads)

2.19- Lai ficiori (250 downloads)

2.20- Yini, ini Pap Carciun (199 downloads)

2.21- Ficioru-al-papu.m4a (94 downloads)