Country-Rock.mp3

Protu CD dit isturii cu muzicā Rock-Pop pi limba armāneascā-USA 1998 (download)

1- Dit-Makidunie-tu-Amerikie.mp3 cu Dini& Anca Trandu (361 downloads)

 

2- 02-Matsa-sh-pita.mp3 cu Dini Trandu (297 downloads)

 

3- Haidi-hai.mp3 cu Dini & Anca Trandu (308 downloads)

 

4- Rock-la-feata.mp3 cu Dini Trandu (284 downloads)

 

5- 01-Muabeti.mp3 (282 downloads) cu Anca Trandu

 

6- Nu-am rākie, nu-am sāhie.mp3 cu Dini Trandu (284 downloads)

 

7- Un-gioni-dit-xeani.mp3 (277 downloads)

 

8- 8-Tu-gādinā.mp3 (270 downloads)

 

9- Nveasta-nau-cu-harau.mp3 (287 downloads)

 

10- Catse-la-dado.mp3 (285 downloads)

 

11- Primveara-li-dadi.mp3 (302 downloads)

 

12- Vini-oara.mp3 cu Anca Trandu (292 downloads)

 

13- Voi-feata-nu-voi-pita.mp3 (262 downloads)

 

14- Nj-ntreb-steaua.mp3 (273 downloads)

 

15- Nj-am-un-doru.mp3 (258 downloads)

 

16- Haidits-tu-Armiro.mp3 (256 downloads)

 

17- Nj-easti-dor.mp3 (266 downloads) cu Anca Trandu

 

18- Iu-ni-alasat.mp3 (294 downloads)

 

19- Iu-eshti-la-vrutā.mp3 (311 downloads)

 

20- 20-Vrearea-easti-un-foc.mp3 (282 downloads)

 

DEFTIRLU (2) CD di muzica pop-rock pi limba armaneasca

SCULATS DI SOMU

2.1- 5-Papu-a-meu-di-Ianina.mp3 (44 downloads)

2.2- 10-Tsi-ghini-va-s-irra.mp3 (37 downloads)

2.3- Bana-meau_0.mp3 (50 downloads)

2.4- Aide cum trec anjlji (42 downloads)

2.5- Cai si-nj dzaca (36 downloads)

2.6- Picuraru sh-vruta (40 downloads)

2.7- Va s-videmu (43 downloads)

2.8- Hei Armane (37 downloads)

2.9- Sculats di somn (37 downloads)

2.10- Nj-am una mindueari (37 downloads)

2.11- Ma ti voi (32 downloads)

2.12- Keatra (35 downloads)

2.13- Una nveasta anapuda (39 downloads)

2.14- Cashu pita sh-Rock-n-Roll (46 downloads)

2.15- Ti caftai (33 downloads)

2.16- Easti un cantic (31 downloads)

2.17- Cum s-ira, s-ira! (32 downloads)

2.18- Dramatica Muscopoli (33 downloads)

2.19- Lai ficiori (39 downloads)

2.20- Yini, ini Pap Carciun (38 downloads)