Country-Rock.mp3

Protu CD dit isturii cu muzicā Rock-Pop pi limba armāneascā-USA 1998 (download)

1- Dit-Makidunie-tu-Amerikie.mp3 cu Dini& Anca Trandu (197 downloads)

 

2- 02-Matsa-sh-pita.mp3 cu Dini Trandu (171 downloads)

 

3- Haidi-hai.mp3 cu Dini & Anca Trandu (186 downloads)

 

4- Rock-la-feata.mp3 cu Dini Trandu (172 downloads)

 

5- 01-Muabeti.mp3 (179 downloads) cu Anca Trandu

 

6- Nu-am rākie, nu-am sāhie.mp3 cu Dini Trandu (177 downloads)

 

7- Un-gioni-dit-xeani.mp3 (173 downloads)

 

8-Tu-gādinā.mp3 (166 downloads)

 

9- Nveasta-nau-cu-harau.mp3 (168 downloads)

 

10- Catse-la-dado.mp3 (173 downloads)

 

11- Primveara-li-dadi.mp3 (178 downloads)

 

12- Vini-oara.mp3 cu Anca Trandu (179 downloads)

 

13- Voi-feata-nu-voi-pita.mp3 (164 downloads)

 

14- Nj-ntreb-steaua.mp3 (164 downloads)

 

15- Nj-am-un-doru.mp3 (164 downloads)

 

16- Haidits-tu-Armiro.mp3 (163 downloads)

 

17- Nj-easti-dor.mp3 (163 downloads) cu Anca Trandu

 

18- Iu-ni-alasat.mp3 (180 downloads)

 

19- Iu-eshti-la-vrutā.mp3 (173 downloads)

 

20-Vrearea-easti-un-foc.mp3 (173 downloads)