Country-Rock.mp3

Protu CD dit isturii cu muzicā Rock-Pop pi limba armāneascā-USA 1998 (download)

Asculta Dit Makidunii tu Amerikii

 

1- 12-Dit-Makidunie-tu-Amerikie-1.mp3 (10 downloads)

 

2- 02-Matsa-sh-pita.mp3 cu Dini Trandu (369 downloads)

 

3- Haidi-hai.mp3 cu Dini & Anca Trandu (372 downloads)

 

4- Rock-la-feata.mp3 cu Dini Trandu (340 downloads)

 

5- 01-Muabeti.mp3 (341 downloads) cu Anca Trandu

 

6- Nu-am rākie, nu-am sāhie.mp3 cu Dini Trandu (351 downloads)

 

7- Un-gioni-dit-xeani.mp3 (341 downloads)

 

8- 8-Tu-gādinā.mp3 (317 downloads)

 

9- Nveasta-nau-cu-harau.mp3 (339 downloads)

 

10- Catse-la-dado.mp3 (331 downloads)

 

11- Primveara-li-dadi.mp3 (354 downloads)

 

12- Vini-oara.mp3 cu Anca Trandu (340 downloads)

 

13- Voi-feata-nu-voi-pita.mp3 (309 downloads)

 

14- Nj-ntreb-steaua.mp3 (321 downloads)

 

15- Nj-am-un-doru.mp3 (302 downloads)

 

16- Haidits-tu-Armiro.mp3 (301 downloads)

 

17- Nj-easti-dor.mp3 (316 downloads) cu Anca Trandu

 

18- Iu-ni-alasat.mp3 (337 downloads)

 

19- Iu-eshti-la-vrutā.mp3 (358 downloads)

 

20- 20-Vrearea-easti-un-foc.mp3 (326 downloads)

 

DEFTIRLU (2) CD di muzica pop-rock pi limba armaneasca

SCULATS DI SOMU

2.1- 5-Papu-a-meu-di-Ianina.mp3 (94 downloads)

2.2- 10-Tsi-ghini-va-s-irra.mp3 (83 downloads)

2.3- Bana-meau_0.mp3 (103 downloads)

2.4- Aide cum trec anjlji (88 downloads)

2.5- Cai si-nj dzaca (83 downloads)

2.6- Picuraru sh-vruta (82 downloads)

2.7- Va s-videmu (94 downloads)

2.8- Hei Armane (90 downloads)

2.9- Sculats di somn (93 downloads)

2.10- Nj-am una mindueari (84 downloads)

2.11- Ma ti voi (80 downloads)

2.12- Keatra (78 downloads)

2.13- Una nveasta anapuda (86 downloads)

2.14- Cashu pita sh-Rock-n-Roll (96 downloads)

2.15- Ti caftai (85 downloads)

2.16- Easti un cantic (76 downloads)

2.17- Cum s-ira, s-ira! (75 downloads)

2.18- Dramatica Muscopoli (76 downloads)

2.19- Lai ficiori (88 downloads)

2.20- Yini, ini Pap Carciun (75 downloads)