Carts ti bisearica

Ta s-ghivăsits cartea ntsipats caduru ali carti.

 

BIBLIEA – Sămta Scriptură – Armănăpseari di Dina Cuvata – Scopia 2004
   

 

APOSTOLU – ti tuti Dumânitsili shi sârbâtorili di-anlu-ntreg ngrâpsit la 1912,  tu limba armâneascâ di preftu economic OANI G. MURNU armân di Veria – Editsia a 2-a revidzuta shi-ndreapta di Dina Cuvata, Scopia – 2000 – Tipusita Bucureshti ti prota oara tu anlu 1912. Easti zboru ti Apostolu Pavlu

 

PSALMILI AL DAVID – Apridutseri tu limba armaneasca Dina Cuvata.

 

NOULULU TESTAMENTU – apridus tu limba armaneasca di A.N. Caciuperi

 

LITURYIERU ARMÂNESCU – apridutseari tu limba amâneascâ di Dumitru Piceava – Bana Armâneascâ -Bucureshti – 2019
 

 

AYEAZMATARÙ ARMÂNESCU adusù pri limba armâneascâ
(Makidon-armânâ) di DUMITRU PICEAVA – Bana Armâneascâ – Bucureshti – 2019
 

 

IAZMATAR – Armânâpseari di Dina Cuvata – Unia ti Culturâ a armânjlor dit Machidunii –  “Constantin Belemace”Colectsia “Arhimandrit Averchi”
 

 

SAMTA LITURGHII a Sâmtului Oani Gura di Malamâ –  ndreaptâ pi muzicâ ti cor biserichescu misticat di Iane Cogeabashia – 1995. Armânâpseari sh-adaptari di Dina Cuvata
 

 

PSALTIREA – TU LIMBA ARMĀNEASCĀ. Easti zboru ti Psaltirea a prufitlui shi amirālui David adusā pri limba armāneascā di Dumitru Piceava.  La fila 333 acatsā un capitol cu litirili, sonurili sh-nomurili di anyrāpseari/adyivāseari ufilisiti di revista Bana Armāneascā pubilcatā di Dumitru Piceava
 

 

HIRITSIRILI ALI STĀ-MĀRII – Lituryii tu limba armāneascā nyrāpsitā sh-ndriptata di YIORYI PLATARI-TZIMĀ AMINCEANLU. Tehno-redactari-Dini Trandu

 

Cruci-Icoani-Cornicii pictati di mānā di G.Platari-Tzimā – Aminciu 1987-1988