Filmi ti ficiurits

Aisti filmi ti ficiurits li feciu mini cu nicukira meau Anca. Pidhimolu fu mari ama haraua fu sh-ma mari ti noi cā ti prota oara tu cultura armāneascā ficiuritslji ali Armānami di iutsido vidzurã sh-ninga vedu filmi di deseni animati zburāti tu limba di dadā!

Leave a Reply